Šimáitis Vladas 1911 06 18Ožnugariai (Batakių valsčius) 1988 01 30Čikaga, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teisininkas. Teisės dr. (1947). 1936 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1935–36 Lietuvos studentų sąjungos pirmininkas. 1936–37 Karo mokyklos aspirantas (jaunesnysis leitenantas). Nuo 1938 dirbo teisėsaugos institucijose Marijampolėje, Trakuose, Kaune. 1944 emigravo į Vokietiją, 1949 – į Jungtines Amerikos Valstijas. 1958–59 studijavo nekilnojamojo turto ir šeimos teisę Loyolos universitete ir Marshalo teisės mokykloje Čikagoje. Cicero ir Čikagoje su broliu įsteigė nekilnojamojo turto pardavimo kontorą Šimaitis Reality. Aktyviai įsitraukė į lietuvių išeivijos veiklą, nuo 1958 dalyvavo Amerikos lietuvių tarybos (vyriausiosios tarybos narys, generalinis sekretorius, vicepirmininkas, garbės narys), Demokratinių grupių bendravimo (pirmininkas), Ateitininkų sendraugių sąjungos (centro valdybos sekretorius), Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos (centro valdybos ir teisės komisijos narys), Lietuvių fronto (pirmosios valdybos iždininkas, kitų valdybų narys), Lietuvių teisininkų draugijos veikloje. Buvo Lietuvos darbo federacijos atstovas Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete, priklausė Lietuvių krikščionių demokratų sąjungai. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės Brighton Parko apylinkės (Čikaga) pirmininkas. Prisidėjo prie laikraščio Lietuvių balsas (ėjo 1986–2006) leidusios lietuvių spaudos bendrovės įsteigimo Čikagoje. Teisės klausimais rašė išeivijos spaudoje (Drauge, Ateityje).