Antanas Dirvelė (1929, fotografas Vincas Uždavinys)

Dirvẽlė Antanas, vienuolinis vardas Augustinas 1901 04 03Juodupėnai (Slavikų vlsč.) 1948Irkutsk (žuvo), Lietuvos katalikų kunigas. Pranciškonas (1925). Studijavo Kauno, Vokietijos, Vroclavo kunigų seminarijose. 1928 įšventintas kunigu. 1931 išrinktas Kretingos konvento gvardijonu. 1932 Kretingoje pastatydino Šv. Antano kolegiją (1932–39 jos rektorius), 1933 – Lurdo grotą. 1934–36 laikraščio Šv. Pranciškaus varpelis redaktorius. 1936–39 leido savaitraštį Sursum corda, 1934–1940 Misijų metraštį. 1936–39 buvo Lietuvos pranciškonų provincijolas. 1936 įkūrė Nepaliaujamos pagalbos seserų kongregaciją. Rūpinosi labdara, išlaikė klierikus. 1939 Pajūrio konvento vikaras, pamokslininkas, 1940 grįžo į Kretingą. Sovietų saugumo suimtas, kalintas Kretingoje, Kaune, nuo 1941 06 01 Irkutske.

Apie A. Dirvelę sukurtas dokumentinis filmas Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė (2019, režisierius J. Lingys).

2271