Antanas Patackas

Patãckas Antanas 1911 12 15Mikniškiai (Rudaminos vlsč., Lazdijų apskr.) 1999 03 04Kaunas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Teisininkas, pedagogas, rašytojas. A. V. Patacko ir G. Patacko tėvas. Dr. (fiziniai m.; fiz. ir mat. m. kand. 1969). Priklausė Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų sąjungos Vytautų klubui. Jų veiklą uždraudus už kalbą, pasakytą 1936 08 15 Pavasarininkų organizacijos šventėje Rudaminoje, karo komendanto buvo nubaustas 3 mėn. kalėti Marijampolės sunkiųjų darbų kalėjime. 1939 baigęs Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą dirbo M. Römerio asistentu Konstitucinės teisės katedroje. 1943 03 nacių Vokietijos okupacinei valdžiai universitetą uždarius, Vilniuje dirbo advokatu, teisėju. Po 1944 sovietinė okupacinė valdžia A. Patackui uždraudė dirbti teisininku. 1946 05 suimtas, tardytas. 1949 šeima, bėgdama nuo tremties, apsigyveno Kaune. 1954 baigęs Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą, 1955–76 Lietuvos žemės ūkio akademijoje dėstė matematiką; docentas (1972). Sekdamas T. Ivanausku A. Patackas rėmė lietuvybę Rytų Lietuvoje, dalyvavo pogrindinėje veikloje, rašė straipsnius į nelegalius leidinius Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, Aušra, Rūpintojėlis (jį leido vienuolė A. Urbonaitė). Už tai iš akademijos buvo atleistas. Iš lenkų kalbos išvertė nelegalius leidinius Tadeusz Górski, Palaimintasis Jurgis Matulaitis.

1977 04 A. Patacko, 1986 05 22 jo ir sūnaus A. V. Patacko namuose KGB atliko kratas; per pastarąją buvo paimta A. Patacko parašytų ir išleistų apie 40 leidinių, rankraščių, kalendorius su užrašais, rašomoji mašinėlė. Už bendradarbiavimą pogrindinėje spaudoje 1986 11 A. Patackas KGB 4 kartus tardytas, klausinėta apie suimtą sūnų. Dėl senyvo amžiaus nebuvo teisiamas. Leido nelegalų leidinį Tautos ateitis (su J. Gražiu, išėjo 12 numerių). Pogrindžio sąlygomis parašė ir išleido knygelių (pirmosios 3 mašinėle): Seinų–Suvalkų kraštas (1983), Atskirtoji Lietuva (2 dalys, 1985; apie Rytų Lietuvą), Kunigas Ambraziejus Jakavonis (be datos, 21993), po 1990 parašė knygas Motiejus Gustaitis (1993), Gydytojas (su kitais, 1995; apie pasipriešinimo veikėją P. Butkevičių). Išvertė iš prancūzų kalbos kūrinių: Ch. L. de Montesquieu Iš persų laiškų (1949; Letters persans 1721), G. Bernanoso Po šėtono saule (mašinraštis; Sous le soleil de Satan 1926), B. Pascalio sutrumpintu pavadinimu Mintys (1997; Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets 1669); t. p. išvertė iš rusų kalbos vietnamiečio T. Cao Perlų sala (1980). 2009 A. Marnako slapyvardžiu išleista A. Patacko poezijos knyga Eilėraščiai.

A. Marnakas; Marnakas

2605