Arraso unija (Arãso ùnija), valoniškų Pietų Nyderlandų provincijų (Hainaut, Artois) bei Douai miesto sutartis. Sudaryta 1579 01 06 Arraso mieste, Šv. Vedasto vienuolyne, per Nyderlandų nepriklausomybės karą (1568–1648) reikalaujant katalikų bajorijai (buvo nepatenkinta radikaliųjų protestantų kova prieš visų tautybių katalikus). Pietų Nyderlandų provincijos kvietė Šiaurines (protestantiškąsias) laikytis vadinamojo Gento susitaikymo (1576), pripažinti Ispanijos karaliaus valdžią, toleruoti katalikybės dominavimą pietuose ir išsaugoti senąsias (feodalines) provincijų privilegijas.

Nuo Arraso unijos prasidėjo Nyderlandų skilimas. 1579 01 23 Šiaurinės provincijos, siekiančios toliau kovoti su Ispanija, plėtoti religines ir politines reformas, pasirašė Utrechto uniją ir įkūrė atskirą respubliką. 1579 05 17–19 Pietų Nyderlandai su Ispanijos gubernatoriumi A. Farnese pasirašė Arraso taikos sutartį ir išstojo iš karo; iš Nyderlandų Ispanijos kariuomenė buvo išvesta, tačiau greitai grįžo ir užėmė visus Pietų Nyderlandus (dabartines Belgiją ir Liuksemburgą).