„Artojų draugija“, slapta Suvalkijos jaunimo demokratinė organizacija. Veikė 1901–05, plėtojo Sietyno draugijos tradicijas. Centras Marijampolėje, kuopelės – Marijampolės ir Naumiesčio apskrityse. Apie 50 narių, daugiausia kaimo jaunimas (ir keletas buvusių Sietyno narių). Kėlė lietuvių tautinį sąmoningumą, puoselėjo kultūrą. Palaikė ryšius su varpininkais, socialdemokratais, kitomis spaudos platintojų draugijomis. Gabeno ir platino draudžiamą lietuvišką spaudą, atsišaukimus, rinko tautosaką. Surengė nelegalių vakarų su vaidinimais (apie 10 spektaklių), rėmė Varpo, Ūkininko laikraščius. Draugijos knygynėlyje 1902 buvo apie 70 knygų. 1903 Marijampolėje, prie P. Armino-Trupinėlio kapo, surengė anticarinį mitingą. 1903 suimti draugijos vadovai J. Kidolis, J. Matulaitis, A. Rucevičius. Jiems ir kitiems Artojų draugijos veikėjams iškelta byla; 1904 amnestuoti – byla nutraukta.

1781