Atãlija (Athalyah), Judėjos karalienė (842 ar 841–834 pr. Kr.). Ahabo ir Jezabelės duktė, Joramo žmona, Ahazijo motina.

Po sūnaus mirties įsakė išžudyti visus karališkosios šeimos palikuonis ir užėmė sostą. Atalijos vaikaitis Joašas, išgelbėtas Ahazijo sesers Jehošebos ir jos vyro žydų vyriausiojo dvasininko Joado, vėliau buvo paskelbtas karaliumi, o ji pati Joado įsakymu nužudyta.

Atalijos gyvenimo istorija aprašyta J.‑B. Racine’o tragedijoje Atalija (Athalie 1691). Minima 2 Kar 11, 2 Met 23.