„Ateities žiedo“ mokỹklos, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mokyklos, veikusios 20 a. 3–4 dešimtmetyje. Steigė ir išlaikė Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, Lietuvių meno sąjunga, Lietuvių darbininkių susivienijimas Amerikoje. Ateities žiedo mokyklos veikė didesnėse lietuvių kolonijose. Kai kuriose mokėsi po 40–50 mokinių. Vaikai buvo mokomi lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, lavinami meno būreliuose. Ateities žiedo mokyklų mokiniams buvo išleisti keli vadovėliai.