„Ateitis“, moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1911 02–1940 ir 2000–04 Kaune, 1946–49 lietuvių karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 1950–94 ir 1997 Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje (1950–60 ir 1967–68 Niujorke, 1960–66, 1969–71, 1975–94 ir 1997 Čikagoje, 1972–74 Toronte), nuo 2004 einantis Vilniuje. 1911–12 žurnalo Draugija priedas, 1913–35 savarankiškas mėnraštis. Turėjo priedus Gamtos draugas ir Žiedai. Iki 1919 leido Šv. Kazimiero draugija, iki 1940 – Moksleivių ateitininkų sąjunga. Rašė apie moksleivių katalikišką auklėjimą, šalpos organizacijas, spausdino tautosakos, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, moksleivių rašinius, recenzijas. Redaktoriai: P. Dovydaitis, A. Jakštas, L. Bistras, A. Maceina, K. Bradūnas, B. Krivickas, E. Matuzevičius, A. Vaičiulaitis ir kiti. 1940 sovietų valdžios uždarytas. 1946 atkurtas Vokietijoje kaip katalikų laikraščio Naujasis gyvenimas priedas. Nuo 1947 savarankiškas žurnalas, 1950 perkeltas į Jungtines Amerikos Valstijas. 1946–74 leido Moksleivių ateitininkų ir Studentų ateitininkų sąjungos, 1975–2008 – Ateitininkų federacija. Redaktoriai: V. Žvirzdys (V. Vardys), P. Jurkus, A. Sabaliauskas, K. Ambrozaitis, J. Petrėnas, K. Grinius, A. Norvilas, K. Trimakas, S. Petersonienė, D. Bindokienė, R. Sopranaitė ir kiti.

688

2617