„Didysis valymas“, didžiausių stalininių represijų SSRS laikotarpis (1935–39). Pradėtas po, manoma, J. Stalino (jis siekė galutinai sunaikinti bet kokią opoziciją) inspiruoto S. Kirovo nužudymo (1934 12), didžiausią mastą pasiekė 1936–38. Ideologiškai pagrįstas 1937 J. Stalino teze apie klasių kovos paaštrėjimą kuriant socializmą (po J. Stalino mirties SSRS ji pripažinta nepagrįsta). Įvairaus lygio partijos ir valstybės pareigūnams, ūkio darbuotojams, kultūros veikėjams, NKVD požiūriu politiškai nepatikimiems asmenims ir potencialiems opozicionieriams pareikšti įvairūs pramanyti kaltinimai (šnipinėjimas, valstybės išdavimas, pasikėsinimų į J. Staliną rengimas, konspiracinė veikla siekiant atkurti vadinamąją buržuazinę-kapitalistinę santvarką ir kita). J. Stalino politiniai oponentai ir varžovai (G. Zinovjevas, L. Kamenevas, N. Bucharinas ir kiti) buvo nuteisti sušaudyti per 1936–38 parodomuosius procesus (politiniai procesai SSRS). Iš 1934 išrinkto Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto 139 narių 1937 buvo suimta 115 (iš V. Lenino laikų Centro komiteto politinio biuro narių, be J. Stalino, 1938 gyvas teliko užsienyje gyvenęs L. Trockis). Po Didžiojo valymo partijos narių sumažėjo nuo 3,6 mln. (1933) iki 1,9 mln. (1938). 1937–39 sušaudyta dauguma Raudonosios armijos vadų bei aukštųjų karininkų (pvz., 3 iš 5 maršalų, 13 iš 15 komandarmų, 6 iš 7 admirolų). Iš viso per Didįjį valymą buvo suimta apie 5 mln. žmonių, iš jų apie 2 mln. žuvo kalėjimuose ir lageriuose (GULAG – rus. Glavnoje upravlenije lagerei – sistemoje), o 0,7 mln. nužudyta NKVD. Nerusų gyvenamuose SSRS regionuose kampanija įgyvendinta daugiausia prisidengus kovos su vadinamaisiais buržuaziniais nacionalistais šūkiu (iš esmės sunaikinta baltarusių, kai kurių kitų tautų inteligentija). Didysis valymas turėjo ilgalaikių padarinių: visiškai įsitvirtino J. Stalino diktatūra, panaikinta bet kokia pažiūrų įvairovė, sulėtėjo ūkio plėtra (nors vadinamosioms socializmo statyboms į lagerius sutelkta milijonai politinių kalinių ir tremtinių – nemokamos ar menkai apmokamos darbo jėgos), iš dalies dėl patyrusių aukštųjų karininkų trūkumo SSRS karo su Vokietija pradžioje (1941) patyrė didelių nesėkmių ir nuostolių. Per Didįjį valymą buvo represuota daug SSRS gyvenančių lietuvių kilmės Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų), karo ir kitų veikėjų.

L: R. Conquest The Great Terror London 1968.