Nezabitáuskis‑Zabtis Kajetonas Rokas 1800 07 17Baidotai (Salantų valsčius) 1876 04 11Varšuva, Lietuvos bibliografas, literatūrologas, istorikas. K. J. Nezabitauskio-Zabičio brolis. Mokėsi Žemaičių Kalvarijos dominikonų apskrities mokykloje ir Kauno gimnazijoje. 1821–24 Vilniaus universiteto Moralinių mokslų fakultete studijavo teisę. Studijuodamas bendradarbiavo su Žemaičių kultūros sąjūdžio dalyviais, ypač su D. Poška, kuris testamentu jam paliko visus savo rankraščius (bet jis negavo jų). 1823 kartu su rusų filologu ir kraštotyrininku I. Loboiko keliavo po Žemaitiją tyrinėdamas lietuvių kalbos tarmes ir rinkdamas istorinę medžiagą. 1825 išvyko į Varšuvą ir iki 1857 dirbo Švietimo mokykloje adjunktu, cenzūros komitete sekretoriumi ir cenzūros referentu. Išleido D. Poškos istorinį veikalą Kaimiečio artojo mąstymai. Apie lietuvių ir žemaičių tautos istoriją ir jos kalbą (Rosmyślanie wieśniaka rolnika. O historyi narodu litewskiego i żmudzkiego, oraz o iego ięzyku 1829). 1835–48 (50?) leido Visuotinį kalendorių (Kalendarz powszechny). Laikraštyje Gazeta Warszawska paskelbė lituanistinių straipsnių (apie L. Ivinskio kalendorių, M. Valančiaus Žemaičių vyskupystę, Baublių muziejaus eksponatus), vertė į lenkų kalbą (iš vokiečių ir prancūzų kalbų) grožinę ir istorinę literatūrą, lietuvių liaudies dainas, paskelbė lituanistinių straipsnių. 1824 išleido lietuvių kultūrai svarbų veikalą – pirmąjį naujos mokomosios krypties (iškeltas vaizdingumo principas, taikomi garsinio skaitymo metodo elementai) gausiai iliustruotą elementorių Naujas mokslas skaytima diel mažū vaykū Žemaycziu yr Lietuvos. Į šį elementorių įdėjęs 53 lietuvių patarles ir priežodžius, pradėjo skelbti smulkiąją tautosaką Lietuvoje. Elementoriuje išspausdino pirmąjį Didžiosios Lietuvos lietuviškų knygų bibliografinį sąrašą Surinkimas wysokių rasztų lietuwiszkų, kuriame suregistravo 1547–1824 išleistas 73 knygas ir rankraščius. Žurnale Dziennik Wileński (1824, tomai 1–2) išspausdino papildytą jo lenkišką vertimą. Prie rašomos Lietuvos istorijos 1829 parengė 14 puslapių bibliografinį priedą Sąrašas veikalų lietuvių, žemaičių ir prūsų–lietuvių kalbomis. Šį veikalą norėjo išleisti atskira knygute, buvo gavęs cenzūros leidimą, bet knyga neišėjo. Rankraštis buvo saugomas Rappersville’io lenkų muziejuje Šveicarijoje, po Pirmojo pasaulinio karo pateko į Varšuvos nacionalinį muziejų, 1944 su Lietuvos istorijos ir Lietuvių kalbos žodyno rankraščiais dingo.

K. R. Nezabitauskio-Zabičio elementoriaus lietuviškų knygų bibliografija