Kanikai, kaimas Šalčininkų rj. savivaldybės teritorijoje, Gerviškių seniūnijoje, 2,4 km į rytus nuo Gerviškių, Šalčios kairiajame krante, pietrytiniame Rūdninkų girios pakraštyje. 182 gyventojai (2004). Ryšių skyrius, pradinė mokykla (1955–62 septynmetė, vėliau kurį laiką aštuonmetė).

Istorija

Archeologiniais duomenimis, kaimo teritorijoje žmonių gyventa 9–12 amžiuje. Kaniūkų vakariniame pakraštyje yra archeologijos paminklas – 9 m skersmens ir 1,5 m aukščio pilkapis ir kelių apardytų pilkapių liekanos. 1866 buvo 124 gyventojai. 1920–39 Kaniūkai priklausė Lenkijos valdomo Vilniaus kr. Lydos apskr. Benekainių valsčiui. Iki Antrojo pasaulinio karo veikė lietuvių Šv. Kazimiero draugija ir jos įsteigta skaitykla. Per nacių Vokietijos okupaciją sukurtos Lietuvos generalinės srities 1942 05 gyventojų surašymo duomenimis, Kaniūkuose buvo 74 sodybos, 364 gyventojai. 1943 rudenį kaime susikūrė vietinės savisaugos dalinys. Savisaugininkai trukdė sovietiniams partizanams veikti, ginklu gynė jų grobiamą derlių, gyvulius, kitą turtą, nepakluso reikalavimams nusiginkluoti. Nepajėgdami kontroliuoti padėties Pietryčių Lietuvoje ir nuslopinti ginkluotų kaimų savisaugininkų priešinimosi, sovietiniai partizanai griebėsi žiaurios parodomosios baudžiamosios akcijos. 1944 01 29 jų rinktinė (įvairių šaltinių duomenimis, 120–200 žm.), sudaryta iš Mirtis okupantams (daugiausia buvę Kauno geto kaliniai žydai ir sovietiniai karo belaisviai), Mirtis fašizmui, Keršytojo, Už pergalę, Kovos (visų keturių partizanų dauguma – buvę Vilniaus geto kaliniai), Margirio būrių ir SSRS kariuomenės Generalinio štabo specialiosios grupės narių, puolė ir sudegino kaimą. Beveik visi Kaniūkų gyvenamieji namai, dauguma ūkinių pastatų sudeginta, nužudyti 35 žm. (vyrai, moterys, vaikai), 15 žm. sužeista, daugelis jų sunkiai. Kaniūkų puolimas, sudeginimas ir susidorojimas su gyventojais – žiauriausia sovietinių partizanų akcija prieš lietuvių kaimų savisaugą. Po Antrojo pasaulinio karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 2 šeimas; per lenkų repatriaciją iš Lietuvos kai kurie gyventojai išvyko į Lenkiją. 1950–70 Kaniūkai buvo apylinkės centras. 2004 nužudytiems Kaniūkų gyventojams pastatytas paminklas. 1959 buvo 275, 1970 – 246, 1979 – 232, 2001 – 167 gyventojai.

2574