Leonas Bistras

Leonas Bistras (1933; Lietuvos centrinis valstybės muziejus)

ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras L. Bistras per Tautos šventės karinį paradą Paradų aikštėje Žaliakalnyje (pirmas iš dešinės; antras – pulkininkas P. Tamašauskas, centre – prezidentas A. Stulginskis; 1926 05 15; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Bstras Leonas 1890 10 18Liepoja 1971 10 18Kaunas, Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas. Filosofijos dr. (1921). 1911 baigė Liepojos gimnaziją, įstojo į Ženevos universiteto Medicinos fakultetą. 1912–14 studijavo mediciną Tartu universitete; 1912 ir 1914 vasarą studijavo Fribūro universiteto Filosofijos fakultete (baigė 1921). 1914 buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją, mobilizuotas į Rusijos kariuomenę (iki 1918 tarnavo felčeriu). 1918 10 grįžo į Lietuvą. 1919 Lietuvos vyriausybės Spaudos biuro vedėjas, oficiozo Lietuva vyriausiasis redaktorius. 1922 ir 1928–40 Lietuvos krikščionių demokratų partijos centro komiteto pirmininkas. 1922 09–1940 07 Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto docentas. 1922–27 Seimo atstovas, 1922–23 ir 1925 01–09 Seimo pirmininkas. 1923–25, 1926 12–1927 05 ir 1939 03–11 švietimo ministras. Vykdė griežtą Lietuvos krikščionių demokratų partijos politiką dėl privalomo tikybos mokymo ir pedagogų skyrimo. 1925 09–1926 05 ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras. Prisidėjo prie Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo. 1938–39 rėmė žygininkus, 1938 pabaigoje tautininkų valdžios suimtas ir trumpam ištremtas į Alytaus apskritį. Dalyvavo įvairių draugijų veikloje: 1922 pavasarininkų vadovas, Ateitininkų sendraugių sąjungos steigėjas, 1926 Tiesos valdybos vicepirmininkas, 1937 Caritas centro valdybos iždininkas. Laikraščių Ateitis (1921–23), Laisvė (1921–22), Žodis (1931) redaktorius, 1929–36 Ryto faktinis redaktorius. 1940 NKVD suimtas, kalintas Kauno kalėjime. 1941 nuteistas ir išvežtas į Komiją, iki 1943 ir 1945 kalintas. 1945–50 gyveno Vilniuje. 1950–54 vėl tremtyje Suchoburine (Krasnojarsko kr.). 1954 grįžo į Lietuvą.

R. Laukaitytė Ministras pirmininkas Leonas Bistras / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940) Vilnius 1997.

1718