Lietùvių dails draugijà, dailininkų ir kitų kultūros veikėjų organizacija. Įsteigta 1907 Vilniuje P. Rimšos, A. Žmuidzinavičiaus (pirmininkas), A. Jaroševičiaus iniciatyva. Veikė Vilniuje (1907–1914) ir Kaune (1926–1928). Po pertraukos Lietuvių dailės draugijos veikla atgaivinta 1926 02 28. Draugija surengė 11 apžvalginių dailės (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Rygoje) ir dvi M. K. Čiurlionio kūrybos (Vilniuje, Sankt Peterburge) parodas, rūpinosi dailės propaganda, rinko liaudies meno eksponatus, surengė konkursų, šelpė dailininkus, išleido knygų (A. Jaroševičiaus Lietuvių kryžiai 1912), kūrinių reprodukcijų, dailėtyros veikalų (V. Bičiūno M. K. Čiurlionis 1927, A. Rūkštelės Lietuvių tautodailė 1929). 1908 M. K. Čiurlionio iniciatyva prie Lietuvių dailės draugijos įkurtas muzikos fondas. 1913 įkurta Čiurlionio kuopa, kuri rūpinosi dailininko kūrybos išsaugojimu. Kiti žymesni Lietuvių dailės draugijos nariai: J. Basanavičius, M. K. Čiurlionis, S. Gimbutaitė, J. Kukta, K. Puida, P. ir A. Vileišiai.

1729