Pãnevėžio apskritiẽs viešóji bibliotekà, Pãnevėžio apskritiẽs Gabriẽlės Petkevičáitės-Btės viešóji bibliotekà, didžiausia Lietuvos šiaurės rytų dalyje biblioteka; Panevėžio apskrities bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros centras. Yra Panevėžyje. Kaupia ir saugo spaudinius ir kitus dokumentus, susijusius su Panevėžio apskritimi, universalų lietuvių ir užsienio dokumentų (daugiausia grožinės, visuomenės mokslų, technikos, meno ir sporto literatūros) fondą įvairiose laikmenose, privalomąjį egzempliorių (nuo 1990), atlieka apskrities tarpbibliotekinio abonemento funkcijas. Saugoma 527 186 vienetai (2009): 479 890 knygų ir serialinių leidinių (laikraščiai, žurnalai, tęstiniai leidiniai), 13 990 rankraščių, 578 kartografijos leidiniai, 19 580 natų, 78 vaizdo (atvirukai, reprodukcijos ir kiti), 9600 garso ir vaizdo (plokštelės, kasetės, kompaktiniai diskai, vaizdajuostės), 2290 elektroninių ir 1180 kitų dokumentų. Veikia Skaitytojų aptarnavimo skyrius‑abonementas, Informacinių technologijų (įkurtas 2003), Bibliotekų vadybos ir rinkodaros (įkurtas 1969) skyriai, Vaikų ir jaunimo literatūros (įkurtas 2000; apima Moksleivių aptarnavimo skyrių ir skaityklą), Krašto kultūros dokumentavimo (įkurtas 2001; apima Kraštotyros, Rankraščių, Retų spaudinių skyrius, J. Miltinio palikimo studijų, J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centrus, Kraštotyros, retų spaudinių ir rankraščių skaityklą), Informacijos (įkurtas 2006; apima Informacinių paslaugų skyrių, Didžiąją, Užsienio kalbų, Periodikos skaityklas), Fondų organizavimo (įkurtas 2006; apima Katalogų ir Komplektavimo skyrius), Menų (įkurtas 2007; apima Muzikos, Dailės skyrius, Menų skaityklą ir Fonoteką) centrai, galerija 2‑asis aukštas (įkurta 1996 19 a. pastate). Plėtoja įvairią kultūrinę veiklą, rengia konferencijas, susitikimus, literatūros vakarus, dailės, knygų parodas, koordinuoja Panevėžio apskrities bibliotekų darbą. Išleido bibliografinių leidinių ir katalogų. Juozo Miltinio fondas (2006 aprašė S. Mikeliūnienė) pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija ir įtrauktas į UNESCO programos Pasaulio atmintis nacionalinį registrą. Šį fondą (apima 1927–97 laikotarpį) sudaro asmeninis režisieriaus archyvas, literatūra apie J. Miltinį, užrašai, konspektai, katalogų, programų, atvirukų, dailės kūrinių kolekcijos (įvairių dailininkų kūriniai, scenografijos, kostiumų eskizai, piešti J. Miltinio portretai, jam skirti ekslibrisai, paties J. Miltinio sukurtos akvarelės), laiškai, fotografijos; fondas atspindi Lietuvos 20 a. 4–9 dešimtmečių kultūrinius ryšius su Prancūzija ir kitomis šalimis.

1919 įkurtas Valstybinis centrinis knygynas Kaune 1921 įsteigė Panevėžio skyrių prie Aido kultūros draugijos. 1936 skyrius tapo Panevėžio valstybine viešąja biblioteka. 1951 pavadinta Panevėžio miesto masine biblioteka Nr. 1, 1969 – Panevėžio viešąja biblioteka, 1990 – Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės‑Bitės viešąja biblioteka, 1996 – Panevėžio apskrities viešąja biblioteka. Pradinį fondą sudarė apie 1000 knygų. 1936 biblioteka priskirta prie pirmos eilės bibliotekų, jos fonduose sukaupta 16 000 spaudinių. SSRS okupacijos metais (1940–41 ir pirmaisiais metais po karo) iš bibliotekos fondų buvo išimta sovietinei ideologijai nepriimtina spauda; kartu su ja per karą biblioteka prarado beveik visus sukauptus fondus (apie 26 000 spaudinių). 1969 fonduose buvo 85 311 spaudinių, beveik pusė – rusų kalba. Atkūrus nepriklausomybę fondai papildyti daugiau kaip 20 000 išeivijos leidinių, daugiausia iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės. Vadovai: E. Jodinskaitė (1921–40 ir 1944–47), L. Bugytė (1940–41), A. Biliūnas (1941–44), M. Kučneris (1948), M. Marmokaitė (1948–49), K. Dičkienė (1949–77), V. Paškauskienė (1977–90), R. Voiška (1991–92), G. P. Gabrėnas (1992–93), R. Klimavičius (1993–97), R. Maselytė (nuo 1997).