Pãnevėžio kolègija, neuniversitetinė valstybinė aukštoji mokykla. 2010 veikė Medicinos ir socialinių mokslų (2002–07 Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos), Verslo ir technologijų fakultetai bei Rokiškio filialas. 2009 buvo 2400 studentų, 105 dėstytojai. Rengia slaugos ir reabilitacijos, biomedicinos, burnos higienos, socialinio darbo, pedagogikos, muzikos, aplinkos apsaugos, buhalterinės apskaitos, elektros ir automatikos įrenginių, informacinių sistemų, kompiuterių technikos, statybos ir vadybos specialistus. Yra Informacinių technologijų, Suaugusiųjų mokymo centrai, fakultetų ir filialo bibliotekos (2010 jų fonduose buvo 103 690 egzempliorių 55 775 pavadinimų įvairių dokumentų – knygų, serialinių leidinių, natų, rankraštinių, elektroninių ir kitų).

Įkurta 2002 vietoj Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesniosios medicinos mokyklos (1941 Gailestingųjų seserų kursai, 1944–46 Panevėžio akušerių mokykla, 1946–49 Panevėžio akušerių‑felčerių mokykla, 1949–53 Respublikinė Panevėžio akušerių mokykla, 1953–65 Panevėžio medicinos mokykla, 1965–91 Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla), Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos (1960–91 Panevėžio politechnikumas) ir Rokiškio aukštesniosios pedagoginės mokyklos (1967–93 Rokiškio kultūros mokykla). 2002 Panevėžio kolegija perėmė Panevėžio konservatorijos (1940–44 Muzikos kursai, 1944–69 Muzikos mokykla, 1969–73 Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla, 1973–91 Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, 1991–93 Aukštesnioji muzikos mokykla, nuo 1993 Panevėžio konservatorija), neuniversitetinių studijų programas (ikimokyklinio, pradinio ugdymo, dailės ir technologijų pedagogika).