Pãreškečio miška yra Telšių rj. savivaldybės teritorijoje, išsidriekę nuo Varnių rytinio pakraščio link Žarėnų. Plotas 4500 ha, mišku apaugę 3250 ha. Susideda iš Ankantų, Tarvydų, Pareškečio, Degėsio pelkės, Rešketėnų miškų. 49 % miškų yra valstybinės reikšmės, priklauso Telšių miškų urėdijai. Miškuose yra Stervo, Biržulio, Žiezdžio, Kliokio ir Saloto ežerai. Teka Sengavija, Rešketa (Virvyčios intakas). Gausu pelkių, didžiausios: Degėsio, Pabiržulio, Degėsio‑Vartuvos, Utėlės. Paviršius kalvotas, vietomis lygus. Miško augavietės vidutinio derlingumo, normalaus drėgnumo ir laikinai įmirkusios, įvairių tipų pelkinės. 13 % miškų yra rezervatiniai I grupės, 31 % ekosistemų apsaugos IIA grupės, 1 % rekreaciniai IIB grupės, 29 % apsauginiai III grupės ir 26 % ūkiniai IV grupės. Kultūrinės kilmės medynų 16 %. Pušynų yra 35 %, eglynų 30 %, beržynų 21 %, juodalksnynų 5 %, ąžuolynų 4 %, drebulynų ir baltalksnynų po 2 %, uosynų 12. Jaunuolynai sudaro 33 %, pusamžiai medynai 46 %, bręstantys 10 %, brandūs 12 %. Medynų vidutinis amžius 52 m., bonitetas II,4, skalsumas 0,70, tūris 170 m3/ha, vidutinis prieaugis 5 m3/ha. Masyvo rytinė dalis įeina į Varnių regioninio parko sudėtį. Biržulio ir Stervo ežerai, aplinkinių miškų ir pelkių kompleksas yra europinės svarbos paukščių apsaugos teritorija. Masyve išskirtos 3 miško buveinės (2,5 ha).

1945–52 miškuose veikė Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų būriai. 1952 11 04 120 Valstybės saugumo ministerijos (SSRS) vidaus apsaugos būrio kareivių ir 30 Valstybės saugumo ministerijos (SSRS) Varnių rj. skyriaus stribų Pareškečio miške vykdė operaciją. Jos metu rastas partizanų bunkeris, kuriame slėpėsi 4 Liepsnos būrio partizanai. Susišaudymo metu buvo nukauti: J. Andrijauskas (slapyvardis Zenis), K. Bagdonas (slapyvardis Liepsna), jo žmona U. Bagdonienė (slapyvardis Uošvelė) ir J. Bumbliauskas. Po šio įvykio organizuotas partizaninis pasipriešinimas Pareškečio miške neatsikūrė.

2355

228