Parỹžiaus antropològijos draugijà (Société d’Anthropologie de Paris), mokslo įstaiga, koordinuojanti Prancūzijos etnologijos, fizinės antropologijos ir archeologijos tyrinėjimus. Įsteigta 1859 P. Broca iniciatyva. Tikslas – prisidėti prie Prancūzijos mokslo plėtros ir populiarinimo, rengti moksl. susirinkimus, konferencijas, skelbti mokslo darbus. Nuo 1859 draugija leidžia žurnalą Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. Paryžiaus antropologijos draugijos nariu gali tapti visi Prancūzijos piliečiai, kurie domisi antropologija. Žymūs užsienio mokslininkai renkami draugijos garbės nariais ir nariais korespondentais.

2271