Pasáulinė Reformãtų Bažnýčių Bendrijà (angl. World Communion of Reformed Churches, WCRC), pasaulio protestantiškųjų Bažnyčių susivienijimas. Būstinė Ženevoje. Vienija evangelikus reformatus, presbiterionus, kongregacionistus ir unijines Bažnyčias, artimas evangelikams reformatams. Bendro tikėjimo išpažinimo dėl tikėjimo dokumentų įvairovės neturi. Tikslas – tarpusavio pagalba, konsultacijos, diskusijos tikėjimo klausimais, ryšiai su kitų konfesijų sąjungomis. Kas 7 metus šaukiamas Bažnyčių delegatų visuotinius susirinkimas, kuriame renkamas Pasaulinės Reformatų Bažnyčių Bendrijos vyriausiasis komitetastas; atskirų žemynų Bažnyčios šaukia regioninius susirinkimus.

Įkurta 2010 Grand Rapidse (Mičigano valstija) susijungus Pasaulinei Reformatų Bažnyčių Sąjungai (World Alliance of Reformed Churches, WARC, įkurta 1875; 2009 turėjo 214 nacionalinių Bažnyčių 107 šalyse, apie 75 mln. tikinčiųjų; WARC sudėtyje nuo 1970 buvo Tarptautinė kongregacionistų taryba / International Congregational Council, įkurta 1891) su Reformatų ekumenine taryba (Reformed Ecumenical Council, REC, įkurta 1946; 40 Bažnyčių iš 25 šalių, apie 12 mln. tikinčiųjų). Leidžia žurnalą Reformed World (nuo 1877; iki 2010 leido WARC). Pasaulinės Reformatų Bažnyčių Sąjungos narė yra Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia – Unitas Lithuaniae Sinodas (nuo 1924 priklausė WARC).

473