Pasáulio lietùvių ceñtras (angl. Lithuanian World Center), išeivijos lietuvių mokslo, kultūros ir švietimo įstaiga. Įkurtas 1989 buvusios d’Andres seminarijos komplekse Lemonte (Ilinojaus valstija). Tikslas – plėtoti mokslą, religinę, šalpos ir švietimo veiklą. Pasaulio lietuvių centre veikia Maironio šeštadieninė mokykla, White Pines akademija (vaikams nuo 3 iki 15 metų), lietuviška Montessori mokykla Žiburėlis (įkurta 1989), mokyklėlė vaikams nuo 1 iki 4 metų Pipirų ratelis, tautinių šokių grupės Grandis, Lietuvos vyčiai, Spindulys, t. p. Lietuvių dailės muziejus (įkurtas 1989), Palaimintojo J. Matulaičio misija (patalpomis naudojasi ir lietuviai evangelikai), biblioteka, lietuviškos spaudos skaitykla, Lietuvių fondo administracinė būstinė, Lietuvių–amerikiečių draugija, skautų organizacijos. Pasaulio lietuvių centras organizuoja visuomeninius kultūrinius renginius. Nariu gali tapti asmuo, paaukojęs 200 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių. Centrui vadovauja renkama 9 direktorių taryba (2 direktorius skiria JAV lietuvių bendruomenės Lemonto apylinkė), kuri sudaro vykdomąją instituciją – centro valdybą. Lietuvai 1990 atkūrus nepriklausomybę Pasaulio lietuvių centras įrengė telefono liniją Lietuvos nepriklausomybei palaikyti. Per Lietuvos ekonominę blokadą įsteigė pagalbos Lietuvai tarnybą, į Lietuvą išsiuntė daug medicininės įrangos ir vaistų.