Paterson (Pãtersonas), miestas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) šiaurės rytuose, Naujojo Džersio valstijoje, į šiaurės vakarus nuo Niujorko (priklauso Niujorko–Šiaurės Naujojo Džersio–Long Islando aglomeracijai). 145 200 gyventojų (2010); daug imigrantų. Patersonas įsikūręs abipus Passaico upės (teka į Atlanto vandenyno Newarko įlanką), prie Great Fallso krioklių. Elektrinių lokomotyvų, lėktuvų dalių gamyba, tekstilės, chemijos, popieriaus, elektronikos pramonė. Privati Patersono katalikiškoji regioninė aukštoji mokykla (įkurta 1967; Patersonas – katalikų vyskupijos centras). Patersono muziejus (Patersono pramonės istorija, mineralogija, gamtos istorija). Lamberto pilis (1893, restauruota 1990; dabar muziejus ir biblioteka, Passaico apygardos istorijos draugija). Rotušė (1894). Great Fallso istorinės srities kultūros centras. Patersono Great Fallso nacionalinis istorinis parkas. Miestą 1792 įkūrė JAV pramonės plėtros bendrovė Society for Establishing Useful Manufactures (Patersonas – pirmasis planingai statytas JAV pramoninis miestas). 1793 pastatyta medvilnės verpykla, 1812 – ruloninio popieriaus fabrikas. 1831 Patersonas gavo miesto teises. 1836 Patersono įmonėje Old Gun Mill pagamintas pirmasis Colt sistemos revolveris. 1837 Patersonas tapo Passaico apygardos centru. 1837 Patersono įmonėje Rogers Locomotive Works pradėta gaminti garvežius, 1839 imta plėtoti šilko pramonę (Patersonas vadintas Šilko miestu; iki 1870 Patersone buvo pagaminama apie 50 % JAV šilko produkcijos). 1877 laivų konstruktorius J. P. Hollandas Patersone pastatė JAV pirmąjį nedidelį povandeninį laivą. 1913 vyko šilko pramonės darbininkų streikas (truko 6 mėn.).

2271

Lietuviai

1892 Patersone įsikūrė pirmieji lietuviai. Veikė Lietuvių ir lenkų Šv. Kazimiero draugija (1895–97), Šv. Kazimiero draugystė (įkurta 1900), Susivienijimo lietuvių Amerikoje kuopa (įkurta 1904), Šv. Onos draugija (įkurta 1905), Patersono lietuvių skaityklos draugystė (įkurta 1905), choras (įkurtas 1906, vadovas S. Baltrušaitis), Lietuvių socialistų sąjungos kuopa (1908–15), Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje kuopa (įkurta 1909), Lietuvių piliečių nepriklausomas savišalpos klubas (įkurtas 1909), savišalpos Šv. Kazimiero draugija (įkurta 1911), Lietuvių sūnų ir dukterų draugija (1913–55), Tėvynės mylėtojų draugijos kuopa (1916–19), Lietuvos vyčių kuopa (įkurta 1916; turėjo orkestrą, chorą, sporto kolektyvų). 20 a. 3–4 dešimtmetyje mieste t. p. veikė Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos kuopa, Blaivybės draugija, vaikų Rūtos draugija, Tautos fondas, Lietuvos laisvės paskolos bonų platinimo stotis, Šv. Vardo draugija, Šv. Veronikos klubas (1931–53), Šv. Pranciškaus 3 ordinas (1932), Šv. Rožančiaus draugija (1939), Maldos apaštalavimo (1939), Tautiškos sandaros kuopa (1920–31), dešiniųjų socialistų Lietuvių darbininkų draugijos kuopa (1932–38). 1911 įkurta Šv. Kazimiero parapija, choras (vadintas Patersono lietuvių choru, Vyčių choru; apie 1931 pertvarkytas į Šv. Cecilijos draugiją); jis dalyvavo lietuvių dienose, tarptautiniuose festivaliuose. 1944 įkurtas BALF skyrius (nunyko apie 1982), 1949–55 veikė Tremtinių draugija. Jos iniciatyva 1951–66 veikė šeštadieninė lituanistinė mokykla. 1951 įkurta Šv. Sakramento draugija, 1954 10 – Pabaltijo moterų tarybos lietuvių atstovybės klubas, 1954 09 – Moksleivių ateitininkų vyskupo M. Reinio kuopa. 1955–94 veikė JAV lietuvių bendruomenės apylinkė, 1982 apylinkės valdybos pirmininkės A. Stankaitienės iniciatyva kreiptasi į Patersono diecezijos vyskupą F. Rodimerą su prašymu leisti jo diecezijos bažnyčiose rinkti parašus po peticija SSRS kalėjime kalinamam Jungtinėse Amerikos Valstijose gimusiam V. Skuodžiui gelbėti. 1914 Patersone gyveno apie 770, 1950 – 1177, 1979 – 119 lietuvių.

1580