Pãvelas I (Pavel I) 1754 10 01Sankt Peterburgas 1801 03 24Sankt Peterburgas, Rusijos imperatorius (1796–1801). Romanovų dinastijos. Petro III ir Jekaterinos II sūnus, Aleksandro I, Nikolajaus I ir Konstantino Pavlovičiaus tėvas. Užaugo imperatorės Jelizavetos, kuri ketino Pavelą I padaryti savo įpėdiniu, dvare. Sostą užėmusios Jekaterinos II nušalintas nuo rūmų. Nuo 1783 gyveno Gatčinoje. Paveldėjęs sostą panaikino daugelį motinos įsteigtų institucijų. Apribojo bajorų privilegijas. Nustatė naują sosto paveldėjimo tvarką (sostą pagal gimimo pirmumo eilę užima tik vyriškosios lyties įpėdiniai). Apribojo lažą iki 3 d. per savaitę. Bijodamas Prancūzijos revoliucijos poveikio sugriežtino cenzūrą, 1797 uždarė privačias spaustuves, 1800 uždraudė įvežti iš užsienio knygas. Jaunuomenei uždraudė vykti mokytis į užsienį. Su svetimų idėjų įtaka kovojo policinėmis priemonėmis. Centralizavo valstybės aparatą, Prūsijos pavyzdžiu pertvarkė kariuomenę. Iš esmės tęsė Jekaterinos II užsienio politiką, bet buvo mažiau nuoseklus. 1798 dalyvavo koalicijos (dar priklausė Austrija, Didžioji Britanija ir Rusija, Turkija ir Abiejų Sicilijų karalystė) karuose su Prancūzija, 1799 atšaukė kariuomenę iš Italijos ir sudarė sąjungą su Prancūzija. Nuteikė prieš save bajoriją, dvasininkiją ir kariuomenę. Nužudytas sąmokslininkų gvardiečių (manoma, su Aleksandro I žinia).

Pavelo I valdymo laikotarpiu siekiant suderinti Rusijos imperijos administracinį valdymą buvo pertvarkomos Lietuvos luominės institucijos. Reikalauta pagrindinėse valdžios įstaigose, be lenkų kalbos, vartoti rusų kalbą. 1796 Pavelo I įsakymu buvo amnestuotas T. A. B. Kosciuška (jam davus ištikimybės priesaiką Pavelui I, išlaisvinta apie 12 000 sukilėlių), 1797 įkurta Lietuvos gubernija. 1797 mokykloms administruoti įkurta Lietuvos edukacinė komisija. Nuo 1800 Lietuvoje įsigaliojo senasis Julijaus kalendorius.

2271