Pavergtjų taut saváitė (angl. Captive Nations Week), tarptautinis renginys pavergtosioms tautoms paminėti. Pavergtųjų tautų savaitę 1957 07 paskelbė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas D. D. Eisenhoweris. 1959 07 priimtoje Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso rezoliucijoje teigiama, kad Pavergtųjų tautų savaitės vyks tol, kol visos pavergtosios pasaulio valstybės taps laisvos ir nepriklausomos. Pirmą kartą Pavergtųjų tautų savaitė paminėta 1959 07 Niujorke: prie Pavergtųjų Europos Tautų Asamblėjos rūmų, esančių priešais Jungtinių Tautų būstinę, buvo iškeltos SSRS valdomų Rytų ir Vidurio Europos valstybių vėliavos, laikomos šv. Mišios, vyko manifestacijos, raginančios Jungtinėse Tautose kelti pavergtųjų tautų klausimą. Renginiuose buvo smerkiamas totalitarizmas, religijos ir žmogaus teisių varžymas, reikalaujama laisvės pavergtosioms tautoms. Nuo 1959 07 Pavergtųjų tautų savaitė skelbiama kasmet.

2025