„Pax“ susiviẽnijimas (Stowarzyszenie „Pax“), Lenkijos pasauliečių katalikų organizacija. Įkurtas 1947 B. Piaseckio (vadovavo susivienijimui iki 1979) ir kitų buvusių antikomunistinio Tautinio radikalų judėjimo Falanga (Ruch Narodowo-Radykalny Falanga) veikėjų, pradėjusių bendradarbiauti su komunistiniu režimu. Siekė tapti vieninteliu Lenkijos komunistų vadovybės ir Bažnyčios tarpininku, įgijo išimtinę teisę leisti kat. spaudą (dienraštis Słowo Powszechne, savaitraščiai WTK, Zorza, Kierunki), knygas. Smerkė Lenkijos Bažnyčios vadovybę už tariamus ketinimus atkurti šalyje kapitalizmą, pritarė vyskupo Cz. Kaczmareko teismo procesui ir Lenkijos primo S. Wyszyńskio įkalinimui (1953). Po 1956 Pax susivienijimo pozicija tapo nuosaikesnė. Iš esmės teberemdama valdžios politiką, tam tikrais klausimais (Bažnyčios socialinio mokymo, nėštumo nutraukimo ir kitais) ėmė remti oficialiąją Bažnyčios liniją. Leido knygas, vadovavo Šv. Augustino licėjui Varšuvoje, teikė materialią paramą buvusiems Armijos Krajovos kariams. Pax susivienijimo politinė linija labai pasikeitė Pax susivienijimo vadovu 1979 tapus R. Reiffui: susivienijimas aktyviai rėmė Solidarumą, dienraštis Słowo Powszechne buvo vienas patikimiausių informacijos apie įvykius Lenkijoje šaltinių. Lenkijoje 1981 įvedus karinę padėtį Pax susivienijimo veikla kuriam laikui buvo uždrausta, R. Reiffas pašalintas iš pareigų. Vėliau Pax susivienijimas politinės įtakos nebeturėjo. 1997 pertvarkytas į Katalikų susivienijimą Civitas Christiana.