Plotnas (Plōtinos) 205Likopolis (Egiptas) 270Kampanija, graikų filosofas. Neoplatonizmo pradininkas ir svarbiausias atstovas. Mokėsi pas Amoniją Saką Aleksandrijoje. Dalyvavo imperatoriaus Gordiano III karo žygyje į Persiją. Nuo 244 gyveno Romoje, įkūrė filosofinę mokyklą. Plėtojo Platono filosofiją, ją papildė kai kuriomis Aristotelio filosofijos idėjomis ir savo mistinėmis įžvalgomis. Plotino filosofijos svarbiausia sąvoka yra vienis (gr. hen) – tai visa ko pirminis nediferencijuotas pradas, visų esybių transcendentinė versmė, kuri egzistavo pirmiau nei atsirado kokia nors skirtybė (vienybė ir daugybė, būtis ir nebūtis, mąstymas ir tikrovė, veikimas ir neveikimas ir panašiai). Vienio buvimo priežastis yra laisvė, jis yra laisvas savęs kūrėjas. Vienis dėl savo pertekliaus spinduliuoja išorėn (emanacija), susiformuoja būties lygmenų hierarchija, kurioje tolstant nuo vienio jo perteklius vis labiau senka, didėja netobulumo laipsnis. Pirmiausia iš vienio kilo dieviškasis intelektas (gr. nous), kuris, mąstydamas save ir idėjų (noetinį) pasaulį, pats yra būtis. Dieviškasis intelektas pažįstamas tik protu, bet (kitaip nei vienis) yra diferencijuotas. Iš šios būties radosi pasaulio siela su savo ypatingomis apraiškomis – individualiomis sielomis. Pasaulio siela perduoda dvasios gausą užuomazgų formomis kūniškam gamtos pasauliui, ji persmelkia ir formuoja kosmą, suteikia harmoniją pasauliui. Gamtos pasaulio materija yra kraštutinis dvasios gausos (gr. steresis) ištuštėjimas. Materija yra neesybė, beformė, netvarkinga ir bjauri, tamsi, labiausiai nutolusi nuo vienio šviesos. Nutolimas nuo vienio kartu yra ir kilimas link jo: individualios sielos paskirtis yra teoriniu pažinimu (kontempliacija), estetiniu išgyvenimu ir dorybingu praktiniu gyvenimu apsivalyti (gr. katharsis) nuo bet kokio medžiagiškumo (dekonstruoti empirinę savastį, kalbą ir mąstymą) ir ekstazėje mistiškai susijungti su pirminiu pradu. Šį kilimą skatina meilė pirmapradžiam grožiui. Tikroji laisvė yra daugialypės egzistencijos išsižadėjimas ir grįžimas į vienį.

Plotino veikalų rinkinį Eneados (54 traktatai, suskirstyti į 6 tomus po 9 traktatus) apie 301 metus išleido jo mokinys Porfirijas (fragmentai lietuvių kalba 2003). Plotino filosofija turėjo įtakos krikščionybės filosofijai, misticizmui, intuityvizmui.

A. Uždavinys Helėniškoji filosofija: Nuo Numenijo iki Sirijano Vilnius 2003; J. M. Rist Plotinus: The Road to Reality Cambridge 1967; The Cambridge Companion to Plotinus Cambridge 1996; P. Hadot Plotin ou la simplicité du regard Paris 1997.