Pãdalis Pranas, Padalskis 1911 12 07Šikšniai (Girkalnio vlsč.) 1971 05 05Detroit, Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Lietuvių išeivijos veikėjas, ekonomistas. Ek. dr. (1938). 1933 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių. 1933–35 tobulinosi Ciuricho ir Sorbonos universitetuose. 1935–39 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto jaunesniuoju asistentu, 1939–41 – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto vyriausiuoju asistentu, 1941–43 – docentu. Dėstė Lietuvos ūkio istoriją, politinę ekonomiją ir prekybos politiką. Priklausė ateitininkams. 1940–41 dalyvavo antisovietinėje pogrindinėje pasipriešinimo veikloje, buvo Lietuvių aktyvistų fronto narys. Per nacių Vokietijos okupaciją (1941–44) priklausė pogrindiniam Lietuvių frontui. 1941 06 24–08 05 Lietuvos laikinosios vyriausybės prekybos viceministras. 1942–44 Lietuvos gimnastikos sporto federacijos centro valdybos pirmininkas. 1944 05 pasitraukė į Vokietiją, 1945 06 – į Prancūziją, 1946 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1944–45 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto delegatūros Vokietijoje narys, 1945–49 Lietuvių fronto atstovas tame komitete. 1948–51 Detroito universiteto, 1959–71 Arizonos valstybinio universiteto profesorius. 1954–58 Amerikos balso radijo lietuvių tarnybos Europoje redaktorius, vedėjas. Svarbesni veikalai: Planingas ūkis nesocialistinėje valstybėje (1935), Fiziokratai Lietuvoje (1937), Pirmoji ūkio doktrina Lietuvoje (1938).

Pav. Pranas Padalis

378