paminklas žuvusiems Virtukų kautynių ir kitiems kovotojams, užkastiems Vedecko ąžuolyne (1995; autoriai R. Ramanauskas ir J. Grabauskas)

Virtùkų kautỹnės, Lietuvos partizanų ir NKVD mūšis. Įvyko 1945 07 22 Virtukų pušyne (Kelmės vlsč.) tarp Lietuvos laisvės armijos Vėgėlės rinktinės 4 būrių ir NKVD pasienio kariuomenės pulko kareivių. 54 partizanai įrengė įtvirtintą stovyklavietę žiedinei gynybai su apkasais, bunkeriais ir ugnies taškais. Rinktinę nuo 1945 05 sekė saugumas, infiltravo savo agentą, kuris išsiaiškino rinktinės štabo dislokaciją, kovotojų rėmėjus. Apie 1500 NKVD kariuomenės kareivių ir stribų apsupo stovyklavietę, kurios gynybai vadovavo rinktinės vadas kapitonas J. Čeponis (slapyvardžiai Tauragis, Budrys) ir štabo viršininkas majoras J. Žemaitis (slapyvardis Darius). Partizanai turėjo 6 rankinius kulkosvaidžius, 24 automatus ir kitų ginklų. Kautynės vyko nuo 10 iki 13 valandos. Baigiantis šoviniams J. Čeponis įsakė atsitraukti; atsitraukiančiuosius dengė Liolių būrys, vadovaujamas L. Jankausko (slapyvardis Žirgas). Jis ir dar 14 kovotojų žuvo (jų kūnai buvo užkasti Vedecko ąžuolyne, netoli Raseinių). NKVD kareivių žuvo daugiau kaip 40. Po kautynių Vėgėlės rinktinė buvo pertvarkyta ir pavadinta Žebenkšties rinktine. Žuvusiems partizanams 1995 Vedecko ąžuolyne pastatytas memorialas, 2008 – 5 tipiniai atminimo ženklai, Virtukų miško pakraštyje – atminimo ženklas.

2696