arsèno orgãniniai junginia, metalų organiniai junginiai, kurių molekulėje arseno atomas yra tiesiogiai susijungęs su angliavandenilio anglies atomu. Arsanai (AsH3 organiniai dariniai) yra pirminiai RAsH2, antriniai R2AsH ir tretiniai R3As (čia R – angliavandenilio radikalas). Tai labai nuodingos, nemalonaus kvapo medžiagos. Oksiduojami pirminiai arsanai virsta arsonrūgštimis RAsO(OH)2, antriniai – arsinrūgštimis R2AsOH, tretiniai – arsano oksidais R3As+O. Aromatiniai arseno organiniai junginiai – difenilarsinchloridas (C6H5)2AsCl, difenilarsincianidas (C6H5)2AsCN, liuizitas ClCH=CHAsCl2 – kovinės nuodingosios medžiagos. Kai kurie arseno organiniai junginiai (salvarsanas, arenalis, mafarsenas) buvo vartojami kaip vaistai.

3035