artilèrinė palydà, púolančios kariúomenės palydà artilèrijos ugnim, artilerijos kovos veiksmai plečiant puolimą priešo gynybos gilumoje; puolančios kariuomenės palydos ugnimi dalis. Pradedama iš karto po atakos artilerijos paramos ir baigiama, kai kariuomenė įvykdo kovos užduotis. Artilerinė palyda gali būti atakos artilerinis parengimas ir jos artilerinė parama (pvz., be perstojo pralaužiant priešo gynybos ruožus ir pozicijas jo užnugaryje), artilerinė priešo kontratakų atrėmimo parama, artilerinė taktinio oro desanto veiksmų parama ir kita.

645