aspirantūrà (lot. aspirans, kilm. aspirantis  siekiantis), aukštojo mokslo studijos, skirtos mokslininkams rengti. Yra Rusijoje (įvesta 1925, Sovietų Sąjungoje buvo 1930–1991) ir kai kuriose Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse. Baigus aspirantūrą ir apgynus disertaciją suteikiamas mokslų kandidato laipsnis. Lietuvoje įvesta 1947, pakeista į doktorantūrą 1991.