20 atų monetos aversas (1980)

ãtas, Laoso smulki moneta, 1/100 kipo dalis.