atgalnė darýba, retrogrãdinė darýba, žodžių darymas su neigiamais formantais. Atgalinis darinys turi morfemiškai trumpesnį kamieną, tarsi būtų pamatinis žodis šalia esančiam ilgesniajam, tačiau iš tikrųjų yra vėlesnis, padarytas iš ilgesniojo: ãras / ẽras (: arẽlis / erẽlis), kuõdas (: kuodẽlis); bóti (: dabóti < dbóti), mẽn (: priemẽn); gùdas, ‑à ‘paprastas, įprastinis’ (: gùdkarklis). Be šių pavyzdžių, kurių atgalinė daryba atsekama tik diachroniškai (istoriškai, genetiškai), yra sinchroniškai suvokiamų atgalinių darinių, plg. bùvėlis, ‑ė (: nebùvėlis, ‑ė).

2701