atmosfèros chèmija, meteorologijos šaka, tirianti atmosferos cheminę sudėtį, atmosferoje vykstančius procesus (chemines reakcijas ir jų kinetiką, elementų chemines ir fizines formas, jų kitimą ir priežastis, cheminių priemaišų pasišalinimo iš atmosferos būdus ir greitį). Atmosferos chemija siejasi su atmosferos dinamika, sinoptine ir dinamine meteorologija, analizine chemija ir chemine kinetika. Taikomi fizikocheminės analizės metodai: fotometrija, chromatografija, aktyvacinė analizė, spektroskopija.

Atmosferos chemija kaip mokslo šaka pradėjo rutuliotis 18 a. pabaigoje. 1777 A. L. Lavoisier (Prancūzija) paskelbė, kad deguonis ir azotas yra pagrindinės atmosferos dalys. 19 a. pradžioje L. J. Gay-Lussacas (Prancūzija) ir A. von Humboldtas (Vokietija) pirmieji nustatė, kad deguonis sudaro apie 21 %, azotas apie 79 % atmosferos tūrio. Šiuos skaičius tikslinant buvo rasta, kad atmosferoje, be šių elementų, yra inertinių dujų (daugiausia argono, neono ir helio), anglies dioksido ir vandens garų. 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje ištirta, kad atmosferoje yra ir kitų dujų (jos sudaro ne daugiau kaip 10-4%); jų koncentracija atmosferoje kinta dėl žmogaus ūkinės veiklos ir veikia gamtinę aplinką.

Spartėjant žmogaus ūkinei veiklai plėtojami tarptautiniai atmosferos chemijos tyrimai, sudaromos ilgalaikės atmosferos chemijos tyrimo programos. 1950 buvo sukurta Globalinė ozono stebėjimo sistema (Global Ozone Observation System, GO3OS), 1960 įsteigtas Oro foninės taršos stebėsenos tinklas (Background Air Pollution Monitoring Network, BAPMoN). 1989 šios programos sujungtos į vieną Globalinę atmosferos tyrimų (Global Atmospheric Watch, GAW) programą. Joje dalyvauja apie 70 valstybių. Šiuos darbus koordinuoja prie Pasaulinės meteorologijos organizajos (World Meteorological Organization, WMO) sukurta Atmosferos chemijos ir globalinės oro taršos komisija. Nuo 1978 Europoje įgyvendinama Tolimosios oro teršalų pernašos stebėsenos ir vertinimo Europoje bendroji programa (Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in Europe, EMEP). Kai kurie atmosferos chemijos tyrimai daromi ir pagal trumpalaikes mokslines programas (pvz., EUROTRAC programa – teršalų transporto, sklaidos ir virsmų tyrimai Europos troposferoje).

Lietuvoje atmosferos chemijos problemas daugiausia nagrinėja Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas (iki 2010 Fizikos institutas); atliekami tyrimai pagal tarptautines programas.

552