„Aušrinė“, moksleivių žurnalas, ėjęs 1910–14 Vilniuje, 1917 Voroneže, 1919–26 Marijampolėje, 1931–33 Kaune. Pradėtas leisti Maskvos lietuvių studentų (S. Šilingas, P. Klimas, J. Papečkys ir kiti) kaip laikraščio Lietuvos žinios literatūros ir mokslo priedas. Socialdemokratinės, iš dalies laisvamaniškos pakraipos. Skelbė kultūros, švietimo, lietuvių kalbos puoselėjimo straipsnius, spausdino grožinę literatūrą. Leido priedus Vasaros darbai (1910–12, moksleivių surinkta tautosaka) ir Farmaceutų reikalai (1911–12). 1910–14 išėjo 31, 1917 – 5 numeriai. 1919–26 neperiodiškai leido Lietuvos socialistinės moksleivijos aušrininkų organizacijos centro komitetas (redaktorius K. Bubnys), 1931–33 – Vytauto Didžiojo universiteto Studentų socialistų aušrininkų draugija (redaktoriai L. Gruodis, J. Klimavičius ir kiti).

2617