dèuteris (gr. deuteros – antras), sunkùsis vandenlis, D, stabilusis vandenilio izotopas. Atominė masė 2,01416219. Deuterio branduolys – deuteronas – sudarytas iš vieno protono ir vieno neutrono. Molekulė dviatomė D2. Cheminės savybės panašios į vandenilio, tačiau geriau tirpsta organiniuose tirpikliuose. Svarbiausias junginys – sunkusis vanduo D2O. Iš deuteridų (deuterio junginių su kitais elementais) praktinę reikšmę turi ličio deuteridas, naudojamas termobranduolinio kuro užtaisui. Deuteris gaunamas elektrolizuojant sunkųjį vandenį. Naudojamas branduoliniuose reaktoriuose neutronams lėtinti (D2O pavidalo), jonizuoti deuterio atomai deuteronai – greitiesiems neutronams gauti; kaip izotopinis indikatorius deuteris naudojamas chemijoje, biologijoje, fiziologijoje, agrochemijoje. Deuterį 1932 atrado H. C. Urey.

2591