dezetimologizãcija (dez… + etimologija), deetimologizãcija, supaprastjimas, darinio virtimas paprastuoju, t. y. darybiškai neskaidomu ir etimologiškai izoliuotu žodžiu. Vartojamas ir mažiau apibrėžtos reikšmės terminas leksikalizacija. Dariniai dezetimologizuojasi todėl, kad nutrūksta jų santykiai su pamatiniais žodžiais arba dėl pastarųjų išnykimo (lietuvių tarmių ašvenis ‘darbinis arklys’: *ašvas, plg. senovės ašva ‘kumelė’; vjas: S. B. Chylinskio vėti ‘pūsti’), t. p. dėl semantinio nutolimo (óras: árti, ragáuti: rãgas), dėl fonetinių (nereguliarių) skirtumų (lietuvių tarmių liminỹs < milinỹs: málti). Dezetimologizuotų žodžių kilmės ir darybos aiškinimas – pagrindinis etimologijos uždavinys.

2701