diakonijà (gr. diakonia – tarnavimas), Krikščionių Bažnyčios tarnyba. Yra dvasinė (apaštališkoji ir pastoracinė) ir materialinė (karitatyvinė veikla). Katalikų Bažnyčioje atliekama įšventintų diakonų, protestantų – asmenų, einančių diakono pareigas. NT apie diakoniją kalbama kaip apie tarnavimą vargšams prie stalo (Lk 17, 8; Jn 12, 2), kitas tarnavimo artimui formas (Mt 25, 31–41; Lk 8, 3), nes Jėzus Kristus atėjo į pasaulį, priėmęs tarno išvaizdą (Fil 2, 7), tarnauti kitiems (Lk 22, 26) ir to mokė savo mokinius (Mk 10, 42–45). Vakarų Bažnyčioje tuo rūpinosi diakonai (diakonas) ir diakonės (diakonės). Roma buvo suskirstyta į septynias administracines dalis, arba diakonijas, kuriose buvo dalijama duona. Rūpinimąsi vargšais viduriniais amžiais iš vyskupo perėmė parapijos klebonai. Per reformaciją M. Liuteris ir J. Kalvinas atkūrė ankstyvojoje krikščionybėje praktikuotą diakonų rūpinimąsi vargšais. J. Kalvinas pabrėžė, kad tikroji diakonų tarnyba yra ne liturgija, bet aukų surinkimas ir išdalijimas vargšams. Per pietizmo sąjūdį diakonijos įstaigas kūrė evangelikų teologas A. H. Francke (1537–1615). 19 a. viduryje Vokietijoje evangelikų teologų T. Fliednerio (1800–64) ir J. H. Wicherno (1808–81) suburtas vyrų ir moterų diakonų sąjūdis siekė evangelizacijos ir socialinės rūpybos vienumo, sukūrė įstaigas, kurios rūpinosi ligoniais, neįgaliaisiais, pagyvenusiais ir kitais. Parapijose atgaivintos diakonių (pasauliečių ir ordinuotų) pareigybės, kūrėsi seserų diakonių bendruomenės. Evangelikų Reformatų Bažnyčioje finansiniam ar pastoraciniam darbui parapijose renkami pasauliečiai diakonai. Vatikano II susirinkimo (1962–65) pastoracinėje konstitucijoje Gaudium et spes ir dekrete dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicum actuositatem kalbama apie diakonijos atgaivinimą ir teigiama, kad Bažnyčios esmė yra Jėzaus Kristaus darbų tąsa. Diakonija turi tęsti jo pradėtą misiją ir rūpintis Bažnyčios narių tiek dvasiniais (krikštyti, tuokti, sakyti pamokslus ir kita), tiek materialiniais poreikiais. Šioms užduotims atlikti diakonija turi visas administracines organizacines funkcijas. Krikščionių Bažnyčioje yra apie 50 000 pašventusiųjų gyvenimą diakonijai (2002). Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia diakoninei veiklai plėtoti turi organizaciją Sandora (įkurta 1904 Klaipėdos krašte, uždrausta 1939, atkurta 1990). Ji užsiima karitatyvine, kultūrine švietėjiška veikla.

2211