diferencijúotas mókymas, mokymo sistema, kai mokiniai, siekiant plėtoti jų individualybės galias, suskirstomi grupėmis pagal gabumus, pažangumą, polinkius ir interesus. Diferencijuotas mokymas taikomas tam tikrų tipų mokyklose arba tam tikrose vienos mokyklos klasėse. Kuriamos mokyklos, kuriose yra sustiprintas vieno ar kito dalyko dėstymas visose ar tik kai kuriose klasėse, vienoje klasėje taikomos skirtingos mokymo programos, metodai ir priemonės. Diferencijuotam mokymui galima priskirti ir profilinį mokymą. Diferencijuotas mokymas klasėse gali būti su tos pačios programos, bet naudojami skirtingi metodai, priemonės, diferencijuojamos užduotys. Vienoje klasėje darbui su įvairių lygių ir polinkių mokinių grupėmis taikomas didaktinis diferencijavimas, adaptuojamos, modifikuojamos ir individualizuojamos programos ir metodiniai būdai, kurie keičiami pagal temą, mokinių pažangą ir kita. Diferencijuoto mokymo tikslas – žemesnėse klasėse padėti mokiniui pagal jo patirtį ir gebėjimus geriau suvokti esminius pasaulio procesus ir jų tarpusavio ryšius, aukštesnėse klasėse – išplėtoti individualius gabumus ir polinkius, parengti jį kūrybinei profesinei veiklai ir sėkmingam gyvenimui visuomenėje.

Diferencijuotas mokymas pradėtas įgyventinti 18 amžiuje Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 19 amžiaus pabaigoje vienas pirmųjų diferencijavimo kriterijų buvo mokinių išsilavinimo lygis. 19 amžiaus pabaigoje–20 amžiaus pradžioje daugelyje šalių įgyvendinant privalomąjį mokymą išplito diferencijuoto mokymo teorija ir praktika, įsigalėjo diferencijavimas pagal interesus ir polinkius. Pradėta remtis bendrųjų gabumų lygio klasifikacija (IQ, intelekto koeficientas), mokinio gabumų lygiui nustatyti buvo sukurti testai. Sukurtos diferencijuoto mokymo sistemos: Mannheimo mokyklinė sistema (klasės stipriems, gabiems ir silpniems mokiniams), Daltono planas (mokiniai kas savaitę vis kitose patalpose mokosi vis kitos savarankiškai pasirinktos, jų polinkius atitinkančios programos, kuri skiriasi pagal sudėtingumą ir apimtį), Jenos planas (mokoma individualiai ir grupėmis). 20 amžiaus pabaigoje–21 amžiaus pradžioje sparčiai plėtojantis mokslui ir gamybai, įsigalint vis naujoms technologijoms pradėta kurti ir taikyti vis daugiau įvairių diferencijuoto mokymo programų.

2193