Montesorinės Ravensburgo lietuvių pradinės mokyklos mokinės Luanos Pilkaitės parašytas diktantas (1948; Lietuvos švietimo istorijos muziejus)

diktántas (lot. dictata < dicto – pasakinėju, diktuoju), mokyklos rašomųjų darbų rūšis – diktuojamo teksto užrašymas. Diktantas lavina kalbinę klausą, moko praktiškai pritaikyti rašybos ir skyrybos taisykles, formuoja tinkamus gramatinių formų vartojimo įgūdžius. Diktanto tekstai ar sakiniai dažniausiai renkami iš grožinės literatūros, tautosakos, periodinės spaudos. Pagal mokomuosius tikslus būna kontrolinis ir mokomasis.

Kontrolinis diktantas

Kontrolinis diktantas skirtas mokinių žinioms patikrinti.

Mokomasis diktantas

Mokomasis diktantas gali būti aiškinamasis, įspėjamasis, atrenkamasis, žodžių, klausiamasis, kūrybinis, laisvasis ir kitoks. Labiausiai paplitęs aiškinamasis diktantas. Jį rašant rašyba ir skyryba aptariama parašius visą tekstą. Taisyklėms įtvirtinti ir pakartoti skirtas įspėjamasis diktantas. Pirmiausia aptariama sakinio rašyba ir skyryba, paskui rašoma arba aiškinamasi rašant (komentuojamasis rašymas). Diktuojant atrenkamąjį diktantą rašomas ne visas tekstas, o tik taisyklę ar apibrėžimą atitinkantys žodžiai ir jų junginiai, tam tikros struktūros sakiniai. Žodžių diktantas skirtas rašybos taisyklėms mokyti. Rašydamas klausiamąjį diktantą mokinys gali iš karto klausti ir gauti atsakymą. Kūrybinis diktantas sieja rašybos ir skyrybos mokymą su kalbos ugdymu. Diktuojamas sakinys mokinio papildomas, pakeičiamas analogiškos struktūros sakiniu arba pakeičiamos sakinio gramatinės konstrukcijos. Laisvasis diktantas turi atpasakojimo ypatybių. Perskaičius tekstą aptariamas turinys, sandara, pagrindinė mintis, analizuojama teksto kalba. Tekstas skaitomas prasminėmis dalimis, rašoma atpasakojant jų turinį.

kontrolinis diktantas; mokomasis diktantas