direktyvà (angl.; pranc. directive < lot. dirigo – nukreipiu), aukštesnės instancijos vadovaujamasis nurodymas, potvarkis, pagrindinė nuostata, postulatas. Pavyzdžiui, taip vadinamas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento priimamas teisės aktas. Direktyva gali būti žodinė ir rašytinė.

557