dirvóžemio apsaugà, dirvósauga, dirvožemio racionalaus naudojimo ir apsaugos priemonių kompleksas; aplinkos apsaugos dalis. Dirvožemis saugomas nuo erozijos, perdžiūvimo, pelkėjimo, teršimo nuodingomis medžiagomis, nualinimo. Dirvožemio apsaugą reguliuoja nemaža teisės ir visuomeninių dokumentų. Dirvožemio dangai apsaugoti sudaryta keletas tarptautinių programų ir susitarimų. 1972 Stokholme buvo priimtas Aplinkos apsaugos veiklos planas, 1977 Nairobyje – Pasaulinis planas dykumėjimui stabdyti. 1982 Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija įkūrė Pasaulinę dirvožemių chartiją. Lietuvoje 1970 priimtas LSSR Žemės kodeksas, 1992 – Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (jo skirsnis Gamtos išteklių naudojimas ir apskaita). 1994 priimtas Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas (2004 paskelbta nauja jo redakcija).

265