„Motinėlė“, Amerikos lietuvių katalikų apšvietos draugija „Motinėlė“ (angl. Lithuanian Catholic Society „Motinėlė“ (Mother)), kat. švietimo ir šalpos d‑ja, 1900–45 veikusi JAV. ∆ tikslai buvo kelti ir gaivinti lietuvybę, kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės, lietuvių žodžio, spaudos, tikėjimo laisvės, t.p. šelpti besimokančius lietuvius, nusipelniusius rašytojus, veikėjus, nukentėjusius dėl liet. veiklos. Įkūrė kunigai A. Kaupas, A. Milukas, J. Žilius-Žilinskas (Jonila) ir kiti Pittstone (Pensilvanijos v‑ja). ∆ turėjo ~200 narių, daugiausia JAV liet. kunigų (kasmet rinko po 10 ir daugiau dolerių, t.p. paliko testamentu d‑jai turtą). ∆ rėmė ir pasauliečiai, t.p. Fribūro liet. jaunimo d‑ja Rūta, žrn. Tėvynės sargas, Lietuvos kunigai (slapta; daugiausia studijavę V. Europoje, tarp jų A. Civinskas, M. Gustaitis, A. Jusaitis, J. Matulaitis, J. Totoraitis). ∆ šelpė Europos (Fribūro, Krokuvos, Maskvos, Romos, Rygos, vėliau ir Lietuvos) ir JAV u‑tuose studijuojančius lietuvius, nuo 1936 – tik JAV gimusius. 1900–26 paskyrė 15 000 JAV dol. pašalpų (iš jų 14 000 dol. stipendijoms). 1906–10 dalį studentų (tapytojus V. Kairiūkštį, A. Varną ir kt.) parėmė slapta. Po 1926 veikla sumenko. 1932 ∆ atgaivinta, 1945 veikla vėl sustabdyta. Iki 1943 ∆ parėmė 43 studentus, tarp jų kompozitorius S. Šimkų, A. Kačanauską, rašytojus M. Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą, V. Mykolaitį-Putiną, filosofus P. Dovydaitį, S. Šalkauskį, kunigus V. Borisevičių, J. Matulaitį. V‑bos pirmininkai: J. Žilius-Žilinskas, J. Kuras, V. Varnagiris, N. Petkus, J. Kaulakis, M. Pankus, J. Končius, I. Valančiūnas, J. Karalius.

L: A. Kučas Amerikos lietuvių istorija Boston 1971.