„Motinėlė“, Amèrikos lietùvių katalkų apšvietõs draugijà „Motinėlė“ (angliškai Lithuanian Catholic Society „Motinėlė“, Mother), lietuvių katalikų švietimo ir šalpos draugija, 1900–45 veikusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Draugijos tikslai buvo kelti ir gaivinti lietuvybę, kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės, lietuvių žodžio, spaudos, tikėjimo laisvės, t. p. šelpti besimokančius lietuvius, nusipelniusius rašytojus, veikėjus, nukentėjusius dėl lietuviškos veiklos. Įkūrė kunigai A. Kaupas, A. Milukas, J. Žilius-Žilinskas (Jonila) ir kiti Pittstone (Pensilvanijos valstija). Draugija turėjo apie 200 narių, daugiausia Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kunigų (kasmet rinko po 10 ir daugiau dolerių, t. p. paliko testamentu draugijai turtą). Motinėlę rėmė ir pasauliečiai, t. p. Fribūro lietuvių jaunimo draugija Rūta, žurnalas Tėvynės sargas, Lietuvos kunigai (slapta; daugiausia studijavę Vakarų Europoje, tarp jų A. Civinskas, M. Gustaitis, A. Jusaitis, J. Matulaitis, J. Totoraitis). Draugija šelpė Europos (Fribūro, Krokuvos, Maskvos, Romos, Rygos, vėliau ir Lietuvos) ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose studijuojančius lietuvius, nuo 1936 – tik Jungtinėse Amerikos Valstijose gimusius. 1900–26 paskyrė 15 000 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių pašalpų (iš jų 14 000 dolerių stipendijoms). 1906–10 dalį studentų (tapytojus V. Kairiūkštį, A. Varną ir kitus) parėmė slapta. Po 1926 veikla sumenko. 1932 draugija atgaivinta, 1945 veikla vėl sustabdyta. Iki 1943 Motinėlė parėmė 43 studentus, tarp jų kompozitorius S. Šimkų, A. Kačanauską, rašytojus M. Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą, V. Mykolaitį-Putiną, filosofus P. Dovydaitį, S. Šalkauskį, kunigus V. Borisevičių, J. Matulaitį. Valdybos pirmininkai: J. Žilius-Žilinskas, J. Kuras, V. Varnagiris, N. Petkus, J. Kaulakis, M. Pankus, J. Končius, I. Valančiūnas, J. Karalius.

L: A. Kučas Amerikos lietuvių istorija Boston 1971.