pajam apmókestinimas, pajamų mokesčio apskaičiavimas ir ėmimas nuo fizinių asmenų pajamų. Pajamų apmokestinimas gali būti vienodas visiems fiziniams asmenims arba diferencijuotas priklausomai nuo mokesčių mokėtojų kategorijos (pavyzdžiui, nustatant nerezidentams didesnį mokesčio tarifą nei rezidentams, teikiant lengvatas socialiai remtiniems asmenims, probleminių ekonominių regionų gyventojams), jų gautų pajamų dydžio (pavyzdžiui, kai pajamų mokestis yra progresinis, gaunantiems daugiau pajamų tenka didesnė mokesčio našta), pajamų šaltinio (taikant skirtingą pajamų apmokestinimo tvarką įvairių rūšių pajamoms). Pajamų mokestis dažniausiai imamas nuo visų per mokestinį laikotarpį (mėnesį, metus) gaunamų pajamų iš darbo užmokesčio, individualios veiklos (atėmus leidžiamas atskaityti išlaidas šioms pajamoms uždirbti), juridinių asmenų pelno paskirstymo (dividendų) ar turto padalijimo likviduojant juridinį asmenį, turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (atėmus jo įsigijimo kainą), pajamų natūra (neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gauto nuosavybėn arba naudoti turto, gautų paslaugų ar kitos naudos natūrine išraiška, jeigu šio turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška priskiriamas pajamoms, nuo kurių privaloma sumokėti mokestį) ir kitų apmokestinamųjų pajamų, atėmus neapmokestinamąjį pajamų minimumą (bendrą ar diferencijuotą). Iš apmokestinamųjų pajamų taip pat galima savo nuožiūra atimti jas mažinančias išlaidas (išlaidas būstui statyti ar įsigyti, mokesčius už studijas, gyvybės draudimo ir pensijų fondų įmokas ir kitas; šiuo atveju jas būtina nurodyti pajamų deklaracijoje). Kai kurių rūšių pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčiu (pavyzdžiui, pensijos, socialinės pašalpos, stipendijos, draudimo išmokos ir kompensacijos už patirtą žalą, pajamos, gautos kaip labdara ar palikimas, dovanos iš šeimos narių ir artimųjų giminaičių, valstybinės premijos, sporto varžybų prizai). Plintant tarptautiniams ekonominiams ryšiams valstybės sudaro dvišales sutartis dėl pajamų dvigubojo apmokestinimo išvengimo, kad pajamų mokestis būtų mokamas tik toje šalyje, kurioje gautos pajamos, arba tik toje šalyje, kurios rezidentas yra mokesčių mokėtojas.

apmokestinimas

gyventojų pajamų mokestis. LIETUVOJE

neapmokestinamasis pajamų minimumas. LIETUVOJE

pajamų mokestis. LIETUVOJE

856

apmokestinamosios pajamos