pajam deklarãvimas, gyvéntojų pajam deklarãvimas, duomenų apie mokesčių mokėtojo per pasibaigusį mokestinį laikotarpį (dažniausiai per kalendorinius metus) gautas pajamas pateikimas mokesčių inspekcijai užpildant standartinės formos pajamų deklaraciją. Pajamų deklaravimo svarbiausias tikslas – apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį. Pajamų deklaravimas atliekamas nustatytais terminais, atskirai nurodant pajamas iš įvairių šaltinių (darbo užmokesčio, žemės ūkio produkcijos pardavimo, dividendų, palūkanų, socialinio draudimo išmokų ir kitų), kurioms taikomi skirtingi apmokestinimo režimai. Deklaruoti pajamas savo iniciatyva gali kiekvienas pilnametis asmuo, kai kurioms asmenų kategorijoms (pvz., valstybės tarnautojams, individualią veiklą vykdantiems asmenims) pajamų deklaravimas yra privalomas. Privalomasis viešųjų asmenų (politikų, valstybės tarnautojų) ir jų šeimos narių pajamų deklaravimas leidžia kontroliuoti, ar jų išlaidos ir gyvenimo būdas atitinka oficialiai gaunamas pajamas, ir šitaip atskleisti galimas korupcines nusikalstamas veikas. Pajamas t. p. privalo deklaruoti gyventojai, turintys papildomai sumokėti mokesčius nuo pajamų, nuo kurių jie nebuvo apskaičiuoti ir sumokėti pasibaigusiu mokestiniu laikotarpiu.

LIETUVOJE pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (2002, įsigaliojo 2003) pajamas privalo deklaruoti asmenys, gavę pajamų, nuo kurių mokesčius apskaičiuoti ir sumokėti privalo pats mokesčių mokėtojas (pvz., pajamų iš individualiųjų įmonių ar ūkinių bendrijų pelno, nekilnojamojo ir kitokio vertingo turto pardavimo, užsienio valstybėse gauto darbo užmokesčio), įsigiję verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą (netgi tuo atveju, jeigu iš šios veiklos jokių pajamų negavo), per pasibaigusį mokestinį laikotarpį tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais ar galutinai išvykstantys iš Lietuvos, ūkininkai, jų partneriai ir kiti individualią žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai. Be to, pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą (1996, nauja redakcija 2003) pajamų deklaravimas privalomas valstybės politikams, Europos Parlamento nariams, kandidatams į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius, valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams, antstoliams, notarams, profesinės karo tarnybos karininkams, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovams, asmenims, pageidaujantiems gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariams, t. p. asmenims, siekiantiems gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Asmenims, kuriems pajamų deklaravimas privalomas, už šios pareigos nevykdymą arba netinkamą įvykdymą (pvz., nuslepiant dalį gautų pajamų) taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Pajamas deklaruoti gali (bet neprivalo) ir pageidaujantieji susigrąžinti per pasibaigusį mokestinį laikotarpį sumokėto pajamų mokesčio permokas: asmenys, kuriems pritaikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis, sumokėję mokestį už studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, gyvybės draudimo įmokas, įmokas į pensijų fondus, sumokėję už savo paties ar sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

856