pajam nòrma, statistinis rodiklis, kuris parodo per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautų ar ateityje gautinų pajamų ir investuoto kapitalo arba žemės ūkio veiklai naudojamo žemės ploto santykį. Finansų srityje pajamų norma dažniausiai išreiškiama procentais nuo investuoto kapitalo vertės ir naudojama vertybinių popierių pajamingumui, investicinių projektų efektyvumui vertinti (apskaičiuojant pajamų normą būsimosios pajamos gali būti diskontuojamos, t. y. jų būsimoji vertė perskaičiuojama atsižvelgiant į infliaciją). Žemės ūkyje pajamų norma apskaičiuojama kaip pajamų, gaunamų iš 1 vieneto žemės ūkio naudmenų ploto, dydis (pvz., 60 eurų iš hektaro) ir išreiškia žemėnaudos efektyvumą.