pãjėgos, ginkluotas karinis darinys. Svarbiausios yra sausumos pajėgos, karinės oro pajėgos, karinės jūrų pajėgos, kosminės pajėgos ir oro erdvės gynybos pajėgos (oro erdvės gynyba). Kai kuriose valstybėse yra ABC, administracinės, atsarginės, bendrosios paskirties pajėgos, greitojo reagavimo (greitojo išskleidimo pajėgos), lauko, pasienio, reguliariosios pajėgos (reguliarioji kariuomenė), nereguliariosios pajėgos (nereguliarioji kariuomenė), kovinės, kovinės paramos, mobiliosios pajėgos, rezervinės pajėgos, specialiosios, specialiosios paskirties, specialiųjų operacijų, povandeninės diversinės, priedangos pajėgos, teritorinės pajėgos (teritoriniai daliniai), valdymo pajėgos (vadovavimo daliniai) ir kitos pajėgos. Dar skiriamos aeromobiliosios (aeromobilieji daliniai), amfibinės, bendrosios, budėjimo (budėjimo pajėgos), ekspedicinės, sąjungininkų, strateginės (strateginės pajėgos), tarptautinės taikos palaikymo, draugiškosios ir kitos pajėgos.

ABC pajėgos – Vokietijos ginkluotųjų pajėgų specialiosios pajėgos apsaugai nuo masinio naikinimo ginklų organizuoti ir pašalinti jų panaudojimo padarinius (ABC kariuomenė). Administracinės pajėgos – kai kurių valstybių ginkluotųjų pajėgų įvairios paskirties pagalbiniai kariniai vienetai (karinės administracijos, karo policijos, karo cenzūros ir kita). Amfibinės pajėgos – kai kurių valstybių karinio jūrų laivyno desantiniai laivai, desantavimo priemonės, kovinės paramos ir valdymo laivai, skirti desantui plukdyti jūra arba vandenynu ir išlaipinti į priešo užimtą krantą. Atsarginės pajėgos – ginkluotųjų pajėgų rūšių kariniai vienetai, sudaromi prieš karą ir per karą veikiančiajai kariuomenei ir laivynui papildyti; jas gali sudaryti įvairios paskirties ir pavaldumo junginiai (divizijos arba brigados) ir daliniai.

Bendrosios pajėgos (pėstininkų, tankų, šarvuočių ir tankų, oro desanto, jūrų desanto) rengia bendrąjį mūšį. Draugiškosios pajėgos − savosios, sąjungininkų, bendrosios, koalicinės, partizanų ir daugianacionalinės pajėgos. Taktiniu požiūriu − savosios pajėgos, gretimosios pajėgos, esančios sparnuose, priešais savas pajėgas ar jų užnugaryje, t. p. visos jų veiksmus remiančios pajėgos. Ekspedicinės pajėgos − valstybės arba koalicinių valstybių ginkluotųjų pajėgų dalis, dažniausiai jūros arba oro transportu permesta į kitos valstybės teritoriją svarbiam rajonui užimti, sąjungininkų veiksmams paremti arba kitoms užduotims vykdyti. Kovinės pajėgos yra kai kurių valstybių pajėgos, kurios sudaro operacijos kovos rikiuotės pagrindą ir vykdo pagrindines užduotis (kitaip nei aprūpinimo, administracinės ir tiekimo pajėgos), t. p. Vokietijos sausumos pajėgų pagrindinė rūšis (jas sudaro pėstininkai ir tankai − daugiau kaip 80 % pajėgų kovinės sudėties, kitą dalį sudaro valdymo, kovinės paramos ir užnugario aprūpinimo pajėgos).

Kovinės paramos pajėgos – Vokietijos ginkluotųjų pajėgų dalis kovos veiksmams remti (artilerija, armijos aviacija, oro erdvės gynybos, inžinerinės ir ABC pajėgos). Lauko pajėgos − sausumos ir kitų pajėgų kariniai ir kiti vienetai, kariuomenės vado priskirti lauko pajėgų vadui karinėms operacijoms vykdyti. Oro erdvės gynybos pajėgos – zenitinių pabūklų, raketų ir naikintuvų daliniai ir junginiai, kurių paskirtis yra kova su oro priešu, administracinių ir politinių, pramonės ir ekonomikos centrų apsauga nuo smūgių iš oro, ginkluotųjų pajėgų grupuočių, svarbių karinių ir kitų objektų dengimas. Savo uždavinius vykdo savarankiškai ir sąveikaudamos su kitomis ginkluotųjų pajėgų ir pajėgų rūšimis. Lietuvos kariuomenėje oro erdvės gynybos pajėgos (Oro gynybos batalionas) yra karinių oro pajėgų dalis. Povandeninės diversinės pajėgos – kai kurių valstybių karinių jūrų pajėgų diversiniai žvalgybos padaliniai (žvalgų diversantų, narų sprogdintojų rinktinės), t. p. specialiųjų operacijų pajėgų specialieji padaliniai, kurių paskirtis – veikti prieš jūrų ir kranto objektus. Naudotos per I ir II pasaulinius karus, visus pokario ribotus karus ir karinius konfliktus.

Sąjungininkų pajėgos − valstybių, su kuriomis sudarytos karinio bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutartys, pajėgos. Specialiosios pajėgos vykdo specialius uždavinius (pvz., radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos paramos, radiotechninio aprūpinimo, ryšių įrengimo ir jų naudojimo, kelių statybos ir priežiūros ir kitus), garantuoja ginkluotųjų pajėgų kovinę ir kasdieninę veiklą. Specialiųjų operacijų pajėgos – specialiai sudaryti, išmokyti ir aprūpinti kai kurių valstybių sausumos, karinių oro ir jūrų pajėgų dariniai diversiniams ir teroristiniams žvalgybos veiksmams, propagandai ir ardomajai veiklai, sukilėlių kovai užsienio šalių teritorijoje ir priešo užnugaryje, psichologiniam karui rengti. Tarptautinės taikos palaikymo pajėgos – Jungtinių Tautų ginkluotosios pajėgos taikai palaikyti konfliktų regionuose. Komplektuojamos iš valstybių nacionalinių ginkluotųjų pajėgų ir vykdo užduotis įvairių ginkluotų konfliktų rajonuose pagal Jungtinių Tautų mandatą.

administracinės pajėgos; amfibinės pajėgos; atsarginės pajėgos; bendrosios pajėgos; draugiškosios pajėgos; ekspedicinės pajėgos; kovinės pajėgos; kovinės paramos pajėgos; lauko pajėgos; oro erdvės gynybos pajėgos; povandeninės diversinės pajėgos; sąjungininkų pajėgos; tarptautinės taikos palaikymo pajėgos; taikos palaikymo pajėgos

645