pãjininkas, fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs bet kokio dydžio pajinį įnašą (pajus), bet nepriimtas į kooperatinės ar žemės ūkio bendrovės narius ir neturintis sprendžiamojo balso teisės. Pajininkas turi teisę gauti savo pajaus vertei proporcingą bendrovės pelno (dividendų) dalį, dalyvauti (jei pageidauja) bendrovės narių susirinkimuose, parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti savo pajų fiziniam ar juridiniam asmeniui įstatymų ir bendrovės įstatų nustatyta tvarka.

1313