palýginimas, semantinė stiliaus priemonė, svarbiausio tropometaforos pagrindas. Palyginimas yra vaizdingas daikto ar veiksmo ypatybės apibūdinimas gretinant jį su kitu reiškiniu, turinčiu bendrą požymį, pvz., Vasara buvo šilta, giedri, o tą dieną šutino ir kaitino kaip puode (V. Krėvė); Antai skaistuolė lelija... / Jos žiedas – kaip altoriaus žvakė (J. Baltrušaitis); Ak, mano džiaugsmo tėviškės sodyba, / Tarytum nuotaka, paskendus jovaruos (B. Brazdžionis). Palyginime išskiriami trys dėmenys: tema (dalykas, kuris lyginamas), vaizdas, arba rema (dalykas, su kuriuo lyginama) ir lyginimo pagrindas. Tema ir vaizdas paprastai jungiami lyginamaisiais jungtukais lyg, kaip, tarytum, tarsi, nei, negu, it. Gausu sustabarėjusių pastoviųjų frazeologinių palyginimų (pvz., baltas lyg žydinti obelis; alsavo kaip šunį ginęs; išmetė pinigus kaip į balą; gatvės buvo tuščios kaip iššluotos; jautėsi kaip žuvis vandeny).

923