pasaugà, sutartis, kurios viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir vėliau jį grąžinti, o davėjas įsipareigoja sumokėti saugotojui atlygį, jeigu tai numatyta sutartyje. Pasauga gali būti ir neatlygintinė. Kai pasaugos sutartis nesudaroma raštu, saugotojas paimdamas daiktą iš davėjo dažniausiai išduoda jam kvitą, žetoną, kitą dokumentą ar ženklą, liudijantį jo turėtojo teisę atsiimti daiktą. Pasaugos teisiniai santykiai susiklosto ir pagal prekių sandėliavimo sutartį, kurią su klientu sudaro profesionalus saugotojas (juridinis asmuo, kurio veiklos pagrindinė rūšis yra prekių saugojimas sandėlyje už atlygį). Saugotojas privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad garantuotų jam perduoto daikto išsaugojimą, grąžintų jį davėjui tokios pat būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, o jeigu daiktas buvo visiškai ar iš dalies prarastas ar sugedo, atlyginti pasaugos davėjui jo patirtus nuostolius. Pasaugos davėjo reikalavimu saugotojas turi jam grąžinti saugomą daiktą, net jei sutarties terminas dar nepasibaigęs. Kai pasaugos terminas nenustatytas, saugotojas privalo saugoti daiktą iki pareikalavimo. Atlygintinės pasaugos atveju saugotojas turi teisę negrąžinti saugomo daikto, kol davėjas nesumokės jam atlygio. Būtinoji pasauga atsiranda tais atvejais, kai dėl nenumatytų ir neišvengiamų ekstremalių aplinkybių (pavyzdžiui, avarijos, stichinės nelaimės) asmuo yra priverstas patikėti savo turtą saugoti kitam asmeniui, kuris gali atsisakyti saugoti šį turtą tik esant svarbioms priežastims. Pasaugos specialios rūšys – ginčo objektu esančių daiktų laikinoji pasauga (sekvestracija), klientų daiktų saugojimas lombarduose, bankuose ir individualiuose bankų seifuose, viešbučiuose, poilsio namuose, sanatorijose ir kitose laikinojo apgyvendinimo įstaigose, transporto įmonių saugojimo kamerose, įmonių, įstaigų ir organizacijų drabužinėse.

sekvestracija

2098