Pasaulio lietuvių kongreso dalyviai ir svečiai priėmime pas prezidentą A. Smetoną (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Pasáulio lietùvių kongrèsas, pasaulio lietuvių suvažiavimas Kaune. Vyko 1935 08. Sušauktas Draugijos užsienio lietuviams remti iniciatyva. Tikslas – suartinti viso pasaulio lietuvius su Lietuva, užmegzti ir plėtoti lietuvių išeivijos ekonominius, kultūrinius ryšius su Lietuvos valstybe. Į kongresą atvyko lietuvių atstovų iš 8 valstybių: Argentinos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Latvijos, Prancūzijos, Urugvajaus. Kongreso delegatai priėmė bendrą politinę rezoliuciją, išreiškiančią viltį, kad Lietuvos Respublikos santvarka būtų grindžiama Konstitucija, t. p. rezoliucijas, raginančias lietuvių išeivijos atstovus dalyvauti Lietuvos ekonominiame gyvenime (investuoti į Lietuvos bankus kapitalą, plėsti prekybą), stiprinti Lietuvos ir išeivių kultūrinį bendradarbiavimą, numatančias remti išeivių jaunimo švietimą, steigti daugiau lietuviškų mokyklų, skatinti Lietuvos ir užsienio lietuvių žurnalistų bendradarbiavimą, kovoti su išeivių nutautėjimu, plėtoti turizmą. Šiems tikslams įgyvendinti kongrese įsteigta Pasaulio lietuvių sąjunga.