pãsija (lot. passio – kančia), Jėzaus Kristaus kančia paskutinėmis jo žemiškojo gyvenimo dienomis. Pasija yra aprašyta Mt 26, 36–27, 66; Mk 14, 32–15, 47; Lk 22, 39–23, 56; Jn 18, 1–19, 42. Katalikų liturgijoje pasija pradedama minėti Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienį ir baigiama Didįjį penktadienį.